WAKE UP! Mladí Evropané se stávají tvůrci změny pro lepší Evropu

Současný vývoj v Evropě ukazuje pozoruhodný nárůst populismu, nacionalismu a rostoucího strachu z terorismu a zločinů, které podněcují xenofobii a islamofobii, stejně jako rasismus a antisemitismus.

Negativní postoj k uprchlíkům, migraci a integraci se stává stále více „normální“.

Také se zvyšuje odcizení a mylné představy z hlavního politického směru, zatímco mnoho lidí ztrácí víru „v systém“ a v extrémní politické volby. Euroskeptismus se zvyšuje na úkol důvěry v Evropskou unii. Tento vývoj ukazuje na okamžitou potřebu změny: partnerské organizace z 8 evropských zemí vytvořily konsorcium „Wake UP! – Mladí Evropané se stávají tvůrci změny pro lepší Evropu “.

Projektové konsorcium si klade za cíl vybavit školitele, učitele, pedagogy a pracovníky s mládeží / vedoucí pracovníky / pedagogy s inovativními přístupy, metodami a nástroji, které umožní mladým lidem aktivněji se zapojit do společnosti.

V průběhu trvání projektu tak budou vytvořeny následující výstupy:

  • Pedagogické pokyny: „WAKE UP“ pro školení pro školitele a školení pro odbornou přípravu a implementaci
  • Koncepce kurikula a školení: „Aktivní občanství: zvyšování povědomí a aktivizace mladých lidí
  • Koncepce kurikula a školení: „Demokratické občanství“: hodnota zprostředkování pro mladé lidi
  • Koncepce vzdělávání a osnov: „Evropské občanství: stanovení evropských hodnot a angažovanost občanství EU mezi mladými lidmi
  • Vzdělávání a osnovy: „Informované občanství“ – Jak podpořit kritické myšlení, odpovědné zacházení s osobními údaji a schopnost najít spolehlivé informace v kontextu internetu a sociálních médií

Program EU: Erasmus +, KA205 – Strategická partnerství pro mládež

Koordinace: Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V. (Německo)

Kontakt: Štěpánka Motejlová

Doba trvání: únor 2019 – červenec 2021

Tento projekt (projekt č. 2018-3-DE04-KA205-017083) byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací obsažených v této publikaci.


Wake UP! – Young Europeans becoming Change Makers for a better Europe

Current developments across Europe show a striking increase in populism, nationalism and a growing fear of terrorism and crime fueling xenophobia and islamophobia, as well as racism and antisemitism. A negative attitude towards refugees, migration and integration is more and more becoming “normal”. Also, citizens’ growing alienation and disillusionment with mainstream politics is increasing, while a decreasing sense of empowerment is driving many people to lose faith in “the system” and towards extreme political choices. Euroscepticism is increasing, whereas trust in EU institutions has declined. These developments show the immediate need for a change: in order to cater to these needs, partner organizations from 8 European countries have created the consortium “Wake UP! – Young Europeans becoming Change Makers for a better Europe”.

The project consortium aims at equipping trainers, teachers, educators and youth workers/leaders/peer-educators with innovative approaches, methods and tools to respectively empower young people to become more active in society.

Thereby, the following outputs will be produced over the lifespan of the project:

  • Pedagogical Guidelines: “WAKE UP“ for a train-the-trainer training and a peer education training and implementation guideline
  • Curriculum and training concept: „Active Citizenship: awareness raising and activation of young people
  • Curriculum and training concept: „Democratic Citizenship“: value mediation for young people
  • Training and curriculum concept: „European Citizenship: establishing European values and committed EU citizenship among young people
  • Training and curriculum: „Informed Citizenship“ – How to foster critical thinking, responsible handling of personal data and ability to find reliable information in the context of internet and social media

EU-Program:

Erasmus+, KA205 – Strategic Partnerships for youth

Coordination:

Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V. (Germany)

Contact:

Štěpánka Motejlová

Duration:

February 2019 – July 2021

  

This project (project n° 2018-3-DE04-KA205-017083) has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.