Novinky na serveruProgramy a projektyO naší organizaciKdo je to dobrovolníkNáš časopisFotogalerie z akcíKontaktujte nás
 

Na hlavní stránku
 
Programy a projekty:
 
FIT PRO ŽIVOT
Měníme věci kolem nás
Příhraniční výměna projekt
Výchova bez násilí na dětech
Společný vývoj a propagace nových služeb pro děti a mládež v partnerských městech ÚL a Chemnitz
Dobrovolnická služba v Muzeu a Knihovně
VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
Nezaměstnaní – Projekt Vítej!
Kurz Silní rodiče – Silné děti®
PANEL humanitárních organizací
Klíče pro život
Přeshraniční výměna
projektů
Akreditace dobrovolnické
služby pro organizace
Evropská dobrovolná služba
Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi
Program 3G
Sociální rehabilitace
Rada dobrovolnických center
Dobrovolníci v nemocnicích
Křesadlo
Metodické středisko
Programu KOMPAS
Rozvoj dobrovolnictví
 
 
 
 
 
 
 
Starší projekty:
 
Firemní dobrovolnictví
SEBE-VĚDOMÉ DĚTI
Olympiáda
Studenti dětem
Make a Connection
Rozvoj občanských ctností
Obdivuhodní senioři
Klíčový krok
Projekt POLIS
Časopis


STUDENTI DĚTEM

Projekt Studenti dětemje každoročně obnovován a novém školním roce poběží jeho třetí ročník. Věnuje se systematické práci s neorganizovanou mládeží. Předpokladem pro úspěch a efektivitu tohoto projektu zaměřeného na činnost s ohroženými, znevýhodněnými a problémovými dětmi a mládeží ve věku 8-15 let je motivace a proškolení dobrovolníků (studentů Univerzity J. E. Purkyně) spolupracujících se stávajícími nestátními i rozpočtovými neziskovými organizacemi vyvíjejícími aktivity v této oblasti.

Cílem je proškolit 20-30 studentů Univerzity J.E. Purkyně a zapojit je do činnosti NNO a ROPO v Ústí nad Labem a využít potenciálu, kreativity, nápadů a volného času budoucích pedagogů a sociálních pracovníků ve prospěch ohrožených, znevýhodněných a problémových skupin dětí a mládeže. Malé skupiny studentů vytvoří v rámci programu podprojekty pro znevýhodněné děti a mládež.

Dle zkušeností ze sedmi let působení sociálně preventivního programu Pět P řada dětí nezná pojmy zájem, záliba, koníček, kroužek – a to z celé řady důvodů. Avšak jeví zájem účastnit se akcí typu výlety, exkurze, besídky, výtvarná a sportovní odpoledne apod. a zde se uplatní studenti – dobrovolníci, které činnost s dětmi zajímá a jsou ochotni po kratší čas věnovat své volno, čas a energii pro přípravu podobných akcí. Vzor mladého člověka, který studuje se zájmem, respektuje určité hodnoty, komunikuje, projevuje dítěti zájmem o jeho svět, povzbuzuje ho a podněcuje ke snaze činnosti dokáže významně ovlivnit další vývoj dětí a mládeže, u kterých se začínají projevovat důsledky sociálního a dalšího oslabení.

Přesahem tohoto pokračujícího projektu je získaná bohatá praxe studentů – dobrovolníků ještě v době studia pro jejich budoucí pedagogickou a sociální práci. Jsme přesvědčeni, že takto proškolený mladý člověk ovládá nástroje pro podchycení prvních projevů problémového jednání a chování dětí a mládeže a je schopen kreativně a operativně hledat cesty pro jejich odstranění nebo zmírnění. Fakt, že tento projekt nabízí zapojení do činnosti formou Výběrového kurzu zajišťuje, že se do projektu zapojí Ti studenti, kteří vážně o budoucí práci s dětmi a mládeží uvažují a z tohoto úhlu pohledu jsou cennou devizou, ze které bude společnost (a děti a mládež) čerpat v následujících letech.

Projekt Studenti dětem je realizován od srpna 2003. Je podporován MŠMT ČR a Ústeckým krajem (viz přílohy). Programu se v současné době účastní 20 studentů Pedagogické fakulty UJEP


Bližší informace naleznete ZDE.

Cílem projektu Studenti dětem III. je:

Zvýšení odbornosti studentů UJEP v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů,

rozšíření nabídky preventivních programů ve městě Ústí nad Labem,

rozvoj sociálních dovedností a motivace k tvořivému způsobu trávení volného času u dětí a mládeže v cílové skupině.

Využití sil, tvořivosti a kreativity studentů UJEP zapojených do projektu ve prospěch NNO a ROPO, které působí na území města Ústí nad Labem a věnují se neorganizovaným dětem a mládeži.

Hlavní aktivity projektu:

Teoretická část:
Realizace Výběrového kurzu pro studenty UJEP – zakotvení práce s neorganizovanými dětmi a mládeží na akademické půdě jako důležitého praktického vzdělávání budoucích pedagogů a sociálních pracovníků.
Workshop zaměřený na zpracování projektu.

Praktická část:
Výcviky a dobrovolná činnost studentů ve prospěch NNO a ROPO hledajících nové způsoby práce s neorganizovanými dětmi a mládeží.
Praxe dobrovolníků pod supervizí – vyškolených studentů, kteří se aktivně, bez nároku na odměnu, zapojili do nabízených programů a projektů v Ústí nad Labem – o.s. Rami (Matiční ulice), YMCA (nízko-prahový klub), o.s. Dobrovolnické centrum (program Pět P, program KOMPAS) a dalších.
Motivace studentů k tvorbě a realizace samostatných projektů aktivit pro děti a mládež . V rámci programu skupiny studentů vytvoří pod odborným vedením mini projekty zaměřené na aktivity pro rizikové skupiny dětí.

Cílové skupiny projektu:

Cílová skupina dětí:
Ve věku cílové skupiny dochází k prvnímu kontaktu dětí s drogou (první kontakt je nízko-prahovými zařízeními ve městě registrován ve věku 12 let, zároveň z této věkové skupiny pochází velký počet nezletilých pachatelů bagatelní trestné činnosti.
Děti a mládež cílové skupiny mají potřebu komunikovat o svých problémech s důvěryhodnou osobou.
Řada dětí je již na svém startu znevýhodněna řadou okolností (složitá situace doma – nemoc, úmrtí, nové prostředí, vlastní handicapy dětí – tělesné, vjemové, jiná barva pleti, jinojazyčně mluvící, nadprůměrný intelekt, a řada dalších). Tyto děti jsou ohroženy a znevýhodněny oproti běžné populaci a jejich možnosti pro dobrý rozvoj jsou omezeny. Často propadají velmi pozvolna, konečný dopad však často vede k utíkání se k partě a první delikventní činnosti.

Cílová skupina studentů:
Vzhledem k aprobaci se většina studentů stane realizátory, případně tvůrci, preventivních programů na školách buď ve funkci preventisty, nebo v rámci výuky předmětů občanská výchova a rodinná výchova.
V nabídce v rámci magisterského studia PF a bakalářského FSE chybí možnost získání odborné způsobilosti pro oblast primární prevence formou teoretické průpravy, sebe zkušenostního výcviku a řízené praxe.
Potřeba zvýšit motivaci studentů pro práci v preventivních programech a pro činnost s ohroženými, znevýhodněnými a problémovými skupinami dětí a mládeže.
Lektoři budou vybráni z řad kvalitních poskytovatelů služeb v kraji – v rámci projektu tak studenti budou seznámeni s aktivitami realizovanými v Ústeckém kraji.

Realizátoři preventivních a volnočasových programů ve městě Ústí n. L.:
Jedná se například o tato sdružení a instituce působící na území Města Ústí nad Labem: o.s. Dobrovolnické centrum, o.s. Rami, YMCA, základní školy a další.
Nízká úroveň využití potenciálu studentů UJEP v našem městě jako levné a účinné síly pro činnost s dětmi a mládeží.
Nízká úroveň nabízených preventivních programů, malá variabilita a četnost.

zpracovala Mgr. Lenka Černá


Podporovatelé
 
     
  Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem © 2005, Všechna práva vyhrazena | Mapa serveru